Home Voorstelling Stageklassen LeerpuntLeerplan Eindreflectie HandelingsonderzoekZoeken
ReflectieverslagenReflectieverslag van 27.02.2007 Reflectieverslag van 02.03.2007 Reflectieverslag van 07.03.2007 Reflectieverslag van 09.03.2007 Reflectieverslag van 27.03.2007 Reflectieverslag van 17.04.2007

 

Reflectieverslag van 27 maart 2007

In deze klas moest ik tijdens mijn dertiende en veertiende stageles het vertrouwen van de leerlingen terugwinnen.  Tijdens de vorige oefenles raakte ik deze leerlingen immers volledig kwijt.  Na analyse van de oorzaken, die hiertoe leidden, plande ik volgende acties voor deze oefenles:

 • het inlassen van een bewuste stilte bij het begin van de les tot ik de aandacht volledig op mij heb gericht;
 • de leerstof aanpassen aan het niveau van de leerlingen;
 • naambordjes gebruiken;
 • lesgeven zonder voortdurend mijn papieren in mijn handen te houden;
 • het lestempo verlagen door geregeld herhaling in te lassen, waarbij de leerlingen de omschrijving van relatief nieuwe begrippen in eigen woorden herhalen;
 • meer inductief te werk gaan in plaats van deductief;
 • aandacht hebben voor de visie van de leerlingen.

Ik slaagde erin om al deze activiteiten volledig te realiseren met het creëren van een positief leefklimaat in deze klas tot gevolg.  Wel heb ik in het begin van deze les een beetje hulp gekregen van mijn mentor.  Hij herinnerde de leerlingen aan de vorige les, die aan hen volledig voorbij was gegaan.  Hij stelde dat dit twee oorzaken had: enerzijds was de leerstof wat te moeilijk en anderzijds hadden de leerlingen zelf ook geen inspanning gedaan om op te letten.  Tenslotte vroeg hij ook aan de leerlingen om mij nog een kans te geven, gezien ik ook moest leren.  De leerlingen hebben mij deze kans gegeven en ik heb ze dan ook met beide handen gegrepen.  Hierna wordt per activiteit weergegeven wat er werd ondernomen en wat het resultaat van deze activiteit was.

 1. Het inlassen van een bewuste stilte bij het begin van de les tot ik de aandacht volledig op mij heb gericht.

Na de mededeling door mijn mentor vroeg ik aan alle leerlingen om het lesonderwerp in hun agenda in te vullen en om hun jaarrekening van N.V. Krokant klaar te leggen.  Daarna wachtte ik tot het volledig stil was in de klas.  Dit was moeilijk en duurde even, maar uiteindelijk lukte het me toch om de aandacht op mij gericht te krijgen.  Op deze manier kon ik met de leerlingen een onderwijsleergesprek aanknopen, wat bijdroeg tot de creatie van een positief leefklimaat.  Hierbij moet nog worden opgemerkt dat niet alleen tijdens het begin van de les een bewuste stilte moet worden ingelast, maar ook af en toe tijdens de les.  Op een bepaald ogenblik gingen enkele leerlingen aan het praten.  Ik reageerde hierop door onmiddellijk te stoppen met lesgeven en mijn krijt neer te leggen.  Toen deze leerlingen dit door hadden zei één van hen: “Sst”.  Hierdoor had ik de aandacht van de leerlingen terug op mij getrokken en bleef ik een positieve interactie behouden.

Terug naar boven

 1. De leerstof aanpassen aan het niveau van de leerlingen.

Zoals de mentor al stelde in zijn mededeling was de leerstof de vorige keer eigenlijk te moeilijk voor deze leerlingen, alhoewel hij dit zelf niet verwacht had.  Tijdens deze les heb ik mij beperkt tot de leerstof over de cash flow, zoals weergegeven in het gebruikte handboek.  Deze leerstof is niet helemaal correct, maar de leerlingen begrijpen ze tenminste.  Nu heb ik enkel een onderscheid gemaakt tussen kaskosten en niet-kaskosten en dan enkel nog binnen de bedrijfsresultaten.  Het verschil tussen kasopbrengsten en niet-kasopbrengsten evenals de niet-kaskosten en kaskosten uit de financiële en uitzonderlijke resultaten werden achterwege gelaten.  Dit vereenvoudigde de formule van de cash flow sterk.  Hierdoor raakte ik echter de leerlingen niet kwijt: iedereen kon goed mee volgen, wat resulteerde in het creëren van een positief leefklimaat.  Tijdens de vorige les maakte één leerling de opmerking: “Amai zo’n lange formule”.  Dit gebeurde nu niet; geen enkele leerling zuchtte en iedereen werkte op een positieve manier mee.

Terug naar boven

 1. Naambordjes gebruiken.

In de twee andere stageklassen slaagde ik erin om de namen van de leerlingen te onthouden uit de observatielessen.  Tijdens mijn eerste stageles in deze klas voelde ik echter zelf aan dat ik de namen van deze leerlingen nog niet zo goed kende.  Ik kende er wel al enkele, maar bijlange niet allemaal.  Het bleek ook dat ik de namen niet op de juiste manier kende.  Zo sprak mijn mentor Jeff aan met Jefke en Tom met Tommy.  Het niet kennen van alle namen en het niet kennen van de juiste namen keerde zich de vorige les tegen mij.  Enkele voorbeelden kunnen dit verduidelijken.  Toen ik Jeff aansprak met Jefke, zei één leerling: “Mevrouw, die jongen is wel al achttien jaar”.  En toen ik de naam van een andere leerling vroeg, dan gaven enkele andere leerlingen de bijnaam van deze leerling.  Mijn stagebegeleidster uit Brussel heeft mij toen na deze les aangeraden om in deze klas naambordjes te gebruiken, wat ik ook gedaan heb.  Deze leerlingen hadden tijdens de laatste observatieles de leerstijlentest van Kolb moeten invullen in het kader van mijn handelingsonderzoek rond diversiteit en het creëren van een positief leefklimaat.  Op deze test hadden de leerlingen hun naam moeten invullen, waardoor ik thuis zelf naambordjes kon maken.  Ik maakte naambordjes in verschillende kleuren.  Iedere kleur stemde overeen met een bepaalde leerstijl.  In het kader van mijn handelingsonderzoek besloot ik om de leerlingen per leerstijl te plaatsen.  Ik gebruikte dus niet enkel naambordjes, maar kende ze impliciet ook plaatsen toe.  Op deze manier konden ze ook niet naast hun ‘beste praatmaatje’ zitten in de klas.  De combinatie van deze twee elementen droeg bij tot het creëren van een positief leefklimaat in deze klas.

Terug naar boven

 1. Lesgeven zonder voortdurend mijn papieren in mijn handen te houden.

Deze actie was al succesvol gebleken in de klas 6 TSO Lichamelijke Opvoeding-Sport A.  Ik besloot deze actie hier dan ook opnieuw te plannen.  Het feit, dat ik de leerstof vereenvoudigd had, zorgde ervoor dat ik geen schrik moest hebben om de draad te verliezen zonder papieren in mijn handen.  Omdat ik goed moest nadenken wat de volgende logische stap was, verlaagde ik hierdoor net zoals in de vorige les mijn lestempo en laste ik stiltes in.  Bovendien had ik tijdens deze les ook meer aandacht voor de leerlingen omdat ik niet zoveel bezig was met mijn papieren en omdat de les was opgebouwd volgens een goede logische structuur.

Terug naar boven

 1. Het lestempo verlagen door geregeld herhaling in te lassen, waarbij de leerlingen de omschrijving van relatief nieuwe begrippen in eigen woorden herhalen.

In deze les liet ik de leerlingen de omschrijving van het begrip cash flow in eigen woorden herhalen alsook het waarom van het invoeren van het begrip cash flow.  Dit was immers de kern van de leerstof, dewelke de leerlingen zeer goed moesten begrijpen.  Hierdoor verlaagde ook het lestempo omdat ik de leerlingen zelf liet nadenken zonder alles voor te zeggen.

Terug naar boven

 1. Meer inductief te werk gaan in plaats van deductief.

Uit mijn handelingsonderzoek is gebleken dat deze leerlingen nood hebben aan goede praktische voorbeelden en dat ze moeten begrijpen hoe de theorie in de praktijk werkt.  Daarom is het goed om in deze lessen voor het definiëren van nieuwe begrippen inductief te werk te gaan, namelijk vertrekken van goede, concrete en praktische voorbeelden om zo te komen tot de theoretische definiëring van het begrip.  Dit heb ik in deze les gerealiseerd om het verschil tussen kaskosten en niet-kaskosten duidelijk te maken en om te komen tot de drie grote groepen niet-kaskosten.  Ik voorzag in mijn lesvoorbereiding een groepsopdracht (zie Opdracht les 13 en 14), waarbij de leerlingen per leerstijl een groepje vormden en moesten op basis van concrete en praktische voorbeelden (= het bijzondere) aanduiden welke kosten kaskosten en welke kosten niet-kaskosten waren.  Op het einde van de groepsopdracht moesten ze afleiden welke drie grote groepen niet-kaskosten er bestonden (= het algemene).  Een totale ommekeer van de manier van lesgeven, want in de vorige les was ik vertrokken van de grote groepen niet-kaskosten en had ik onvoldoende concrete voorbeelden gegeven van deze niet-kaskosten.  Het goed begrijpen van het verschil tussen kaskosten en niet-kaskosten was essentieel voor het begrijpen van de totaliteit van deze leerstof.  Het aanbrengen van deze begrippen aan de hand van concrete voorbeelden zorgde ervoor dat alle leerlingen de inhoud van deze begrippen verstonden.  Omdat ze de volledige les goed mee konden volgen, raakten ze tijdens deze les niet gedemotiveerd en raakte ik deze leerlingen ook niet kwijt.  Dit alles droeg op een positieve manier bij tot mijn leerpunt, namelijk het creëren van een positief leefklimaat in klasverband.

Terug naar boven

 1. Aandacht hebben voor de visie van de leerlingen.

Ik probeerde in deze les aandacht te hebben voor de visie van de leerlingen.  Dit was onder meer het geval tijdens het groepswerk.  Op een bepaald ogenblik zei een leerling me dat hij afschrijvingen ook als een kaskost zag.  Toen heb ik deze leerling moeten uitleggen dat de aankoop van het gebouw een kaskost is, maar de afschrijving ervan niet.  Als je een gebouw afschrijft, dan haal je geen geld van de bank of uit de kas.  Door op dergelijke zaken in te spelen voelden de leerlingen dat ik interesse had in hen en konden ze ook hun mening kwijt.  Dit is zeer belangrijk voor jongeren.  Als je als leerkracht zorgt dat je in de klas aandacht hebt voor de visie van de leerlingen, dan zullen ze voelen dat je in hen geïnteresseerd bent en zullen ze ook gemotiveerder zijn om mee te denken en te werken – ook op momenten wanneer jij dat van hen verlangt.  Als ze hun visie nooit kwijt mogen, dan zullen ze ook niet gemotiveerd zijn om op andere momenten te spreken.  We kunnen dus besluiten dat aandacht hebben voor de visie van de leerlingen er zeker zal toe bijdragen om een positief leefklimaat te creëren in klasverband.

Terug naar boven

 

©2007

privacy
disclaimer

contacteer de webmaster

Vorige paginaVolgende pagina